De leefomstandigheden in de cacaoproducerende landen

Cacao- en chocoladefabrikanten worden geconfronteerd met vragen over het  bestaan van kinderarbeid op cacaoplantages. Onderzoek uitgevoerd door het International Institute for Tropical Agriculture in 2002 leverde weinig tot geen bewijs voor het bestaan van gedwongen kinderarbeid in de cacao-industrie. Wel kwam naar voren dat de arbeidsomstandigheden van veel kinderen in agrarische gemeenschappen onveilig zijn.

Kinderen maken veelal lange dagen en worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. De cacaoteelt is in handen van vele kleine boeren in West Afrika. Ruim 70% van de wereldoogst van cacao wordt geproduceerd door 1,2 tot 1,5 miljoen boerenbedrijfjes waar per bedrijf 15 tot 20 mensen - meest families waaronder veel kinderen - werken. Er is dus in tegenstelling tot  wat vaak wordt gedacht geen sprake van teelt op grote plantages.

De cacaoverbouw is zeer kleinschalig. Om invloed uit te oefenen op de leefomstandigheden en de landbouwmethoden is het nodig dat  de  boerenbedrijven bereikt worden hetgeen geen eenvoudige opgave is in een regio die politiek instabiel is. Om deze reden is het wenselijk dat de boeren zich verenigen in co√∂peratieve samenwerkingsverbanden en dat er voortdurend  invloed wordt uitgeoefend op de verbetering van landbouwmethoden, de scholing van volwassen en kinderen en de vergroting van het inkomen van de boeren.

Alleen op deze wijze kan een duurzame ontwikkeling van de cacaoteelt  gegarandeerd worden.Om hierop invloed uit te oefenen is Droste lid van een tweetal organisaties, te weten de World Cocoa Foundation, de VBZ (de vereniging van bakkerij- en zoetwaren) die op haar beurt deel is van een Europese organisatie de Caobisco.Meer informatie over dit onderwerp www.caobisco.com  en www.worldcocoafoundation.org

  • nieuws bij droste