Disclaimer

Juridische mededeling
Lees deze mededeling aandachtig door, voordat u de site gebruikt. Hierin wordt het gebruik geregeld dat u maakt van de site en al het materiaal in de site.

Algemeen
Op toegang tot en gebruik van deze site van Droste Nederland zijn de volgende voorwaarden, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Verkrijgbaarheid van producten
Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch Droste Nederland, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internet-sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat Droste Nederland verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel Droste Nederland ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch Droste Nederland, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Droste Nederland of de bij haar aangesloten bedrijven. Indien u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze site terugkeren door op de ‘backwards’-pijl te klikken.

Copyright (auteursrecht)
Copyright © Droste Nederland Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Droste Nederland of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden o pgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend.

Merken
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Droste Nederland. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze site is strikt verboden.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.
De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

De beheerder van de gegevens is:
Droste® Nederland, Postbus 5, 8170 AA Vaassen